išdaužti

išdaužti
1 išdaũžti, -ia, ìšdaužė tr. 1. K, Skr smūgiu ištrupinti, suskaldyti: Berniokai langą ìšdaužė Užp. 2. Kl ištrenkti, išmušti: Ìšdaužė iš nagų pieštuką Šts. Iždaužiu, ižkrečiu iš rankų SD421. | Skatiko iš nagų jam neišdauši Žem. | refl. tr.: Krisdamas iš arklio, koją iš kulšės išdaužės Dr. 3. Šts ištarti: Per ašaras, per širdies skausmą nė žodžio nebegaliu išdaužti Žem. 4. refl. išsiveržti, ištrūkti: Mūsis arklys nor išsidaũžti šalin Aru30(Dv). Švitrė (karvės vardas) išsìdaužė iš rankų ir pargyliavo į laidarą Pln. 5. refl. išsidanginti, išsitrenkti: Pavalgęs vė kaži kur išsìdaužė Vlkv. Brolis in Ameriką išsidáužė Šn.
◊ iš galvõs išsidaũžti pasimiršti: Jau mano senysta, jau visos dainos ir pasakos iš galvõs išsìdaužė Ml.
\ daužti; antdaužti; atidaužti; įdaužti; išdaužti; nudaužti; padaužti; pardaužti; perdaužti; pradaužti; pridaužti; sudaužti; uždaužti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išdaužti — išdaũžti vksm. Vėjas i̇̀šdaužė lángą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antdaužti — 1 antdaũžti, ia, añtdaužė (ž.) intr. užlieti: Vilnis ančdaũžia, t. y. ančlieja J. daužti; antdaužti; atidaužti; įdaužti; išdaužti; nudaužti; padaužti; pardaužti; per …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidaužti — 1 atidaũžti, ia, atìdaužė 1. tr. J smūgiu atskelti, atlaužti: Jis atdaužė akmenies gabalą Šts. 2. intr. smogti, kirsti atgal: Kaip anas man kirto per ausį, tai aš jam kai atàdaužiau, net pargriuvo Dkšt. 3. tr. atmušti, atblokšti: Anas àtdaužė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daužti — 1 daũžti, ia, ė, daužti 1. tr. K smogti, norint suskaldyti, sutrupinti: Daũžk akmenį su kūju, kol atidauši skeliaudą J. 2. intr. (tr.) trenkti, suduoti: Grausmas daũžė medin Švnč. Aš nelauksiu, kolei man daũš Str. Supykęs daũžė jam per žandą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbakalioryti — tr. išdaužti: Naktį jai kaži kas išbakaliorijo langą Jnš. bakalioryti; išbakalioryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbarabonyti — ×išbarabõnyti tr. prk. 1. išmušti, išdaužti: Metė akmenį ir išbarabõnijo langą Lel. 2. išvežti, išgabenti (su daiktais): Vaikus išbarabõnijo mokyklon Ds. barabonyti; atbarabonyti; išbarabonyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbarbinti — tr. išdaužti, išbarškinti: Mum visus langus buvo išbarbinę Krč. barbinti; apibarbinti; išbarbinti; nubarbinti; pabarbinti; perbarbinti; pribarbinti; subarbinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbelsti — tr. 1. išdaužti, išmušti: To lango neišbelsk Ėr. Vaikai išbeldė du stiklus lange Ukm. | refl. tr.: Kai grius kur į sieną, visus dantis išsibel̃s Paį. ║ daug išmušti, iššaudyti: Totoriai mūsiškių daug išbeldė rš. 2. išpliekti, iškaršti: Palauk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbubyti — išbùbyti tr. 1. išdaužti: Vaikas langą tvarte išbùbijo Ad. 2. smarkiai darant atlikti; K spragilais iškulti: Jau aš savo miežiokus išbùbijau Prng. ║ Srv išvaryti, išgrūsti: Kad ir nenorėtų eit, aš jį išbùbysiu Lnkv. ║ išgerti: Visą pieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išburbti — 1 išbur̃bti, ia, ìšburbė tr. 1. išėsti (apie muses): Musės ìšburbė visą duoną Rs. Musės vaikui akis išbur̃bs Skrd. ║ burbiant išėsti: Arklys ìšburbė viską J.Jabl. 2. iškulti (su mašina): Mašina javus išbur̃bsim Srv. 3. išmušti, išdaužti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”